Innhold

Nyttige lenker

www.tokvam.no
Service og vedlikehold

Forberedelser til ny vintersesong!

Statens vegvesen innførte i 2017 nye krav til hvordan drift og vedlikehold av veiene skal være vinterstid.  Vi ser også flere og flere kommuner bruker kravene fra større offentlige kontrakter inn i sine kontrakter. Så selv om du ikke sitter på en kontrakt utformet av Statens vegvesen, så kan dette være relevant. 

De nye vedlikeholdskravene innebærer krav til hyppighet på brøyting og strøing. Det kan du lese mer om på Statens vegvesen sine sider. Arbeidet utføres i samsvar med kontraktsfestede standarder. Fra 1. januar 2020 er det fylkeskommunen der du bor som skal sørge for at fylkesveiene blir brøytet og strødd.  Flere fylker mangler bestillerkompetanse for å ivareta dette ansvaret. Det blir derfor ekstra viktig at den enkelte leverandør har satt seg godt inn i reglene som gjelder. Her kan du lese mer om det!

Organisering

Det er Statens vegvesen som har ansvar for organisering drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier. Det er entreprenører som utfører arbeidet som utsettes på anbud i femårskontrakter.  Dette kan du lese mer om her.

God vinterdrift skal sikre

Dette er uten tvil gode grunnregler uansett kontraktstype:
  • Forutsigbar og god framkommelighet på norske veier
  • Sikker trafikkavvikling for alle trafikanter
  • Så miljøvennlige løsninger som mulig
  • God sikt for alle trafikanter 
  • Tilgjengelighet til vegutstyr for de som utfører drift og vedlikehold

Standardkravene for vinterdrift er beskrevet i Statens vegvesens håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger. Les mer her!

Tokvam2017_profil_99_4k

 

Snøbrøyting og rydding

For å innfri kravene fra Statens vegvesen må entreprenøren som utfører vinterdriften sette i gang med brøyting så fort været gjør at føret på vegen avviker fra godkjente føreforhold. 

Ifølge Statens vegvesen bør snøbrøyting utføres under eller umiddelbart etter snøvær. Det er viktig å etterstrebe at snøbrøyting utføres før perioder med mye trafikk for å unngå at snøen blir nedkjørt til et snødekke som er vanskelig å fjerne med plog. 

For å oppnå et godt brøyteresultat er det avgjørende å komme i gang på riktig tidspunkt. Informasjon som kan hjelpe deg med å avgjøre hva som er riktig tidspunkt kan du lese om under:

Hva er riktig tidspunkt for å starte brøytingen?

Brøyting skal igangsettes snarest mulig etter at det begynner å snø. Hva som er riktig prioritering av roder og hyppighet for brøyting avhenger av blant annet:

  • Standarden på veien: En mindre vei brukes av færre, men kan fort bli svært ufremkommelig. 
  • Lokalkunnskap: En erfaren snørydder vet hvilke områder som ofte blir glatt, hvor det legger seg snø og hvilke kryss eller områder der det er størst fare for ulykker og utfordringer knyttet til trafikkavvikling.
  • Trafikkforhold: Svært trafikkerte veier bør prioriteres med oppstart utenom travle perioder, og holdes mest mulig frie for snø (høyere frekvens).

Her kan du lese mer om snøbrøyting og rydding!

Tokvam2017_profil_81_4k

 

Når bør det saltes?

Snø, is og rim er det som byr på de største utfordringene for trafikantene. Salt er et effektivt middel for å hindre at snø og is fester seg til vegbanen. Ifølge Statens vegvesen er det særlig to forhold som er avgjørende for hvorvidt salt må brukes i vinterdriften; klima og trafikkmengde. På veier med høy trafikk og i områder med vekslende klima vil vinterdrift med kun bruk av brøyting og sand ha begrenset effekt.

Salt bidrar til å opprettholde bar veg ved kuldegrader og gjenopprette bar veg etter snøvær, og er dermed et godt hjelpemiddel i tillegg til brøyting. Det er godt kjent at salting kan ha negative effekter på miljø og materialer. Når det velges å benytte salt i vinterdriften, er det et mål å benytte så lite salt som mulig, samtidig som framkommelighet og trafikksikkerheten opprettholdes.
Her kan du lese mer om hva Statens vegvesen skriver om salting. 

Det er liten tvil om at salt eller ikke salt er et hett tema både blandt entreprenørene, politikere og forskningsmiljøer. Det gjenstår å se hva fremtiden bringer.

Husk at dersom du kjører utstyret på veier som saltes er det ekstra fare for rust og slitasje. Husk derfor å vaske utstyret ofte. Les mer om våre vedlikeholdstips her!

Når bør det strøs?

På veger med snø- og isdekke er sandstrøing det viktigste tiltaket for å oppnå godt veggrep. Strøing skal utføres før friksjonen er kommet under kravet til godkjente føreforhold i vedlikeholdsstandarden, og det skal strøs preventivt dersom værprognosene tilsier at det plutselig kan bli glatt. Les mer om sandstrøing og ulike metoder for sandstrøing her. 

Inndeling i vinterklasser

Vinterdrift av riks- og fylkesvegen er delt inn i fem standarder. De mest trafikkerte veiene er de som først blir brøytet og strødd. På veier i klasse A skal det i hovedregelen gjennomføres tiltak med sikte på å holde kjørebanen fri for is og snø i sykluser på 1,5 time på de meste trafikkerte vegenen. Vinterdrift skal gjennomføres etter valgt vinterdriftsklasse for vegruter. Les mer om klassifiseringen her!JPEG-bilde-40F1A7BC0031-1

Miljøhensyn og andre vinteroppgaver

Ta hensyn til miljøet rundt deg når du rydder snø. Prøv å begrense skader og støy. Unngå spruting fra plogen og prøv å begrense støy og tomgangskjøring. Her kan du leser mer om andre vinteroppgaver knyttet til vinterdrift.

 

Prøv ut EasyPlan 

EasyPlan består av en App og en Kontorløsning utviklet av Tokvam for å gjøre vinteren enda enklere for profesjonelle innen veivedlikehold.

Jobber du med veivedlikehold og er klar for en enklere og mer lønnsom hverdag? Med EasyPlan holdes snørydderteamet oppdatert, skader unngås og administrasjonen automatiseres.

Prøv EasyPlan gratis i 30 dager. Fyll ut skjema så tar vi kontakt med deg for oppstart av demo.


 

Prøv EasyPlan gratis!
Hvis du har spørsmål om administrasjon, planlegging eller EasyPlan kan du gjerne ta kontakt med meg.
Telefon: 405 30 890
William

William F. Amundsen Easy Plan